รายงานผลการประเมินระดับวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสนา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด pdf

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด pdf

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด pdf

IMPROVEMENT PLAN 2563 download pdf

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (โดยส่วนงาน) ดาวน์โหลด pdf