สาขาชื่อเรื่องผู้วิจัยปีที่พิมพ์
การจัดการเชิงพุทธ
Human Resource In The 21st Century Era Being Professional Learning Community To Sustainable Local Government Organization, Thailand
Pornchai Jedaman 1, Pramuk Srichaiwong 2, Phamaha Chotniphitphon 3, Patchlada Suwannual 4, Phrakhruphawanachanthakhun Wi 5, Sirivadee Wiwithkhunakorn 6, Thanee Jongyung 7, Benjapuk Jongmuanwai 8, Sanya Kenaphoom92563
ารจัดการเชิงพุทธการศึกษาเส้นทางและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากับการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระธาตุแดนใต้บัญญัติ แพรกปาน สามิตร อ่อนคง ภัชลดา สุวรรณนวล พระครูรัตนสุตากร พระครูวาทีธรรมวิภัช 2563
การจัดการเชิงพุทธความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระปลัดพิชิต โยมา พระครูสุนทรพจนบัณฑิต พระสมุห์ชวลิต สุวรรณจันทร์ พระครูปลัดคำรณ แก้วเกลี้ยง พระครูเนกขัมธรรมธาร 2563
การจัดการเชิงพุทธการบริหารจัดการทรัพย์สินของพระสังฆาธิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระมหาดิลกรัศมี วุฒิยา ภัชลดา สุวรรณนวลสุขอุษา นุ่นทอง พระครูธีรธรรมพิมล (ทิม ทองจันดา) 2563
การจัดการเชิงพุทธ
หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้สำเร็จและมีความสุข
ภัชลดา สุวรรณนวล พระครูภาวนาจันทคุณ พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท 2563
การจัดการเชิงพุทธการบริหารจัดการชุมชนตามหลักสังคหวัตถุ 4ภัชลดา สุวรรณนวล พระปลัดระพิน พุทธิสาโร 2563
การจัดการเชิงพุทธ
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุชาดา ทิพย์สุข พระครูภาวนาจันทคุณ พระอธิการธวัชชัย แสงโสภณ พระปลัดภูริวิศิษฐ์ ชูประดิษฐ์ พระครูสมุห์ดิฐภูมิ อินทชาติ 2563
ศาสนา การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระปลัดภูริวิศิษฐ์ชูประดิษฐ์2563
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารจัดการทรัพย์สินของพระสังฆาธิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีพระมหาดิลกรัศมี วุฒิยา ภัชลดา สุวรรณนวล สุขอุษา นุ่นทอง พระครูธีรธรรมพิมล (ทิม ทองจันดา)2563
รัฐประศาสนศาสตร์วัดในพื้นที่ป่า ปัญหาและการแก้ไขด้วยหลักจารีตทางพระพุทธศาสนาพระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, บดินทร์ภัทร สายบุตร, อำพล ปุญญา2563
รัฐประศาสนศาสตร์บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต่อการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานสุธิสา กรายแก้ว ภัชลดา สุวรรณนวล สุภาภรณ์ โสภา พระครูธีรธรรมพิมล2563
ศาสนาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกรูดโสภณ บัวจันทร์ พระครูปริยัติธำรงคุณ พระปลัดนิคม ปญญาวชิโร พระณัฐภัทร คนธาโร2563
การจัดการเชิงพุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธภัชลดา สุวรรณนวล พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ พระครูสมุห์ดิษฐภูมิ อินทชาติ2563
ศาสนาความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกรูดดร.โสภณ บัวจันทร์, พระครูปริยัติธำรงคุณ, พระปลัดนิคม ปญฺญาวชิโร,พระณัฐภัทร คนฺธาโร2563
รัฐประศาสนศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสุเทพ สุดเอี่ยม,สุภาภรณ์ โสภา, สุขอุษา นุ่นทอง, อำพล ปุญญา2562