ศึกษาเกี่ยวกับมโนมติพื้นฐานของสถิติ สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย เทคนิคการใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป มโนมติพื้นฐานการวิจัย ลักษณะและประเภทของการวิจัย รูปแบบและกระบวนการของการวิจัย และการเขียนรายงานผลการวิจัย

ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมแบบสันติวิธี ความเป็นพลเมือง และการสื่อสารทางสังคม ยุค New Normal (บทที่ 1 บทที่ 2)

เพื่อศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฏีและโครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ การจัดการฐานข้อมูล การวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การ การจัดการด้านการบริหารงานบุคคลการดำเนินการตรวจสอบและระบบควบคุมสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์การกับระบบ ISO และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา

หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

ศึกษาความหมายและความเป็นมาในการจัดการงานสาธารณูปการ การกำหนดส่วนพุทธาวาส สังฆาวาส การ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผังวัด กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดผังวัด ระเบียบและการดำเนินการจัดการ สิ่งแวดล้อมในวัด กฎระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด การพัฒนาจัดแผนการจัดการสาธารณูปการ ปัญหาและแนวโน้ม การจัดการงานสาธารณูปการ