กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมการประชุมแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

การประชุมแผนบริการวิชาการ

การประชุมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมและต่อยอด

กิจกรรมประชุมพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี (รายชื่อคณะกรรมการ)