ฝ่ายแผนและงบประมาณ

นางสาวรัชเกล้า สุวรรณภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

แผนพัฒนาบุคลกร ระยะ 5 ปี

แผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ระยะ 12 ปี

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ในช่วง 2560-2564)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง