ที่หลักสูตรสาขา
พุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาดาวน์โหลด
พุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ดาวน์โหลด
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดาวน์โหลด