ฝ่ายวิชาการ

ที่หลักสูตรสาขา
พุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสนาดาวน์โหลด
พุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ดาวน์โหลด
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดาวน์โหลด