ห้องวิจัยจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยพระธรรมวิมลโมลี ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนวัดพัฒนาราม ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารพระศรีปริยัตยาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานด้านการวิจัยและคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติจัดตั้งยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี  วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี พระครูปริยัตคุณาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้เป็นกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา

พระครูปริยัติคุณาวุธ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

ผู้รับผิดชอบงานวิจัยปละคุณภาพการศึกษาคือ นายสุเทพ สุดเอี่ยม ตำแหน่ง อาจารย์

อาจารย์สุเทพ สุดเอี่ยม
อาจาร์กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา