เอกสาร กำหนดการ

เอกสาร นำเสนอช่วงเช้า การควบคุมภายในหลักการและแนวคิดสากล COSO

เอกสาร นำเสนอช่วงบ่าย การบริหารความเสี่ยง

เอกสาร ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

เอกสาร แนวปฏิบัติการควบคุมภายในกรมบัญชีกลาง

เอกสารแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

เอกสาร แนวทางบริหารความเสี่ยงองค์กร

เอกสาร การบริหารความเสี่ยง กรมบัญชีกลาง

เอกสาร แนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (หนังสือกระทรวงการคลัง)

เอกสาร มาตรฐาน และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561

บันทึกการบรรยาย การบริหารความเสี่ยง 27 สิงหาคม 2564 (ช่วงบ่าย)

ดร.ธีรพันธ์ ดีมาก