โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา

พระครูปริยัติคุณาวุุธ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
พระมหาดิลกรัศมีฐิตจาโร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
พระครูปริยัติธำรงคุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
อาจารย์สุเทพ สุดเอี่ยม
ฝ่ายงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา