การจัดการแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

      วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธร่วมกับนิสิตชั้นปีที่ ๔ บริการวิขาการ ใน ๓ พื้นที่ คือ  ๑. วัดควนสุบรรณ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. วัดบางใหญ่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓. บางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  หลักการคือการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ร่วมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น สังควัตถุ ๔ คือ วิธีครองใจคน คุณธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่นไว้ และประสานหมู่ ชนให้สามัคคีกัน มี ๔ อย่าง ดังนี้  ๑. ทาน การให้เป็นลักษณะของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปันสิ่งของตนแก่คนที่ควรแบ่งปัน เช่น การให้สิ่งของแก่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ด้อยโอกาส เป็นตัน ๒. ปียวาจา การเจรจาวาจาอ่อนหวาน การกล่าวคำสุภาพพเราะ ก่อให้เกิดไมตรี สมานสามัคคี และเกิดความรักใคร่นับถือกัน ตลอดจนจูงใจให้เกิดความนิยมชมชอบได้ ๓. อัตถจริยา การวางตนสม่ำเสมอไม่ถือตัว ต้องแสดงอัธยาศัยไมตรีให้เป็นปกติเสมอต้นเสมอปลายเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ๔. สมานัตตตา ประพฤติ ตนให้เสมอต้นเสมอปลายให้สมบูรณ์  สรุป จะเห็นว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม ซึ่งบุคคลควรน้อมนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติ ทางสายกลาง มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัตระวัง มีคุณธรรม ชื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีความเพียร และรู้จักแบ่งปัน ดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญา ย่อมสร้างสันติสุขให้เกิดแก่ตนเอง และสังคมได้อย่างแน่นอน’ ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นในรูปแบบการบรรยายหลักธรรมเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนวิถีพุทธสู่ความพอเพียง ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังจะประโยชน์อย่างมากกับหลักธรรมเช่น สังคหวัดถุ ๔ ในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสู่ความพอเพียง เป็นสุขแกตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้ปฏิบัติตามด้วย

การบริการวิชาการชุมชนวัดดอนตะโก ตอนที่ ๒  

           วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎณ์ธานี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ทำกิจกรรมบริการวิชาการ “มหาจุฬาชุมชนต้นแบบ” ลักษณะกิจกรรมเป็นการทำงานร่วมกับชุมชน ประชุมร่วมกับชาวบ้านเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนดอนตะโกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมบริการวิชาการจากผลงานวิจัย เรื่อง เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำตาปี และผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

            การบริการวิชาการ ชุมชนวัดดอนตะโก ครั้งที่ ๑ 

 

การบริการวิชการชุมชนช้างซ้าย ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี