อาคารพระศรีปริยัตยาภรณ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Surat Thani Buddhist College เลขที่ ๘๗/๑ ถนนพัฒนาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๐-๓๑๐๑  Fax. ๐-๗๗๒๐-๓๑๐๑          

Website : http://mcubcst.com/wp/