ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑมาตรฐานและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงฆ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

ขั้นตอนการการ CHE QA ONLINE ระดับส่วนงานโดย พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส  ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพสามารถดาวน์โหลดวีดีโอได้ที่คิวร์อาร์โค็ตดด้านล้างนี้

เรากำลังทดสอบระบบศิษย์เก่า ของวิทยาลัยสงฆ์สุราษธานี เพราะเราถือว่าศิษย์เก่าคือบุคคลสำคัญยิ่งของหน่วยงานเรา….

ขอเชิญผู้ที่สนใจหางานราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่นับว่าเป็นปัจจุบัน ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน เวปมาสเตอร์ต่าง ๆ ได้เลยครับ …